Visualbook

Visualbook

Maskot

Mascot

Výběr verze loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (Verze pro obrazovky vs. Verze pro tisk) rovnou získáte relevantní barevnost loga pro vaše použití. V tabulce je uveden souhrn a nejčastější případy.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga
Verze pro obrazovky Verze pro tisk
Barevný režim stažených souborů RGB CMYKPantone
Doporučené formáty loga PNGSVGPDF EPSPDF
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura
Smlouvy a dokumenty k tisku
Features and use of the logo
Version for screen Version for print
Color mode of downloaded files
RGB CMYKPantone
Recommended logo formats
PNGSVGPDF EPSPDF
Web and presentations (PowerPoint, Keynote)

Online documents (Google, Office365)

Business card, flyer or brochure

Contracts and documents for printing

Ochranná zóna maskota:

Protection zone:

25% výšky maskota
25% of mascot height

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje.

It is a space around the logo, where no surrounding graphic elements (logos, texts, images, page margins, etc.) must interfere so as not to disturb the brand. In most cases, the logo is in the surrounding context of other elements, from which it distances itself and differs due to the space of the protection zone.

Ochranná zónaProtection zone

Zakázané varianty

Things to avoid

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho mohli docílit, dodržujeme tato pravidla, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

The visual impression of the logo must be consistent. In order to achieve this, we follow these rules, which prohibit manipulation of the logo, especially in these ways.

Nepoužíváme stíny pod logem

We do not use shadows

Nenakláníme logo

Do not rotate logo

Nepřebarvujeme logo

Do not recolor logo

Nedeformujeme logo a neměníme jeho originální proporce

Do not deform or change its original proportions of the logo

Maskot na pozadí

Mascot on background

Následující pravidla určují, jaká pozadí jsou pro logo akceptovatelná.

The following rules determine which backgrounds are acceptable for a logo.

Pozadí 0 % černé

Background 0 % black

Pozadí #fffa72

Background #fffa72

Pozadí #343434

Background #343434

Pozadí #fffa72

Background #fffa72